Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavanlaiset oikeudet. 

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin  
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen  
  • Oikeus tietojen poistamiseen  
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
  • Vastustamisoikeus  
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

  Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. 

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuoja-asetusta.