Siirry suoraan sisältöön

Osuuden siirtoedellytykset ja siirrossa tarvittavat asiakirjat ja selvitykset

Osuuden siirtoedellytykset

Osuuden omistajalla on oltava osuuskirja tai omistajatodistus hallussaan ja niissä on oltava viimeksi rekisteröidystä osuuden luovutuksesta alkava ja merkintää pyytävään asti ulottuva katkeamaton, häneen asti ulottuva kirjallinen luovutussarja eli ns. katkeamaton siirtosarja.

Siirtäjän allekirjoitus on oltava selvä tai siinä on oltava nimen selvennys.

Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko sarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla.

Siirtosarjan aukkoa täydentävistä asiakirjoista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osuuden siirtyminen.

Mikäli asiakirjat ovat tulkinnanvaraisia, on MPY:lle esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi ettei kukaan, jolla voisi olla oikeus osuuteen, esitä vaatimuksia koskien ko. osuutta, koska MPY on vastuussa siitä, että kaikki seikat koskien omistusoikeutta on selvitetty ennen siirron rekisteröimistä.

Osuuden siirto on rekisteröitävä MPY Osuuskunnalle jäsenhakemuksella (uusi jäsen) tai hakemuksella osuuden hyväksymisestä jäsenen omistamaksi osuudeksi (vanha jäsen) 6 kuukauden kuluessa osuuden saannosta (kauppakirja, lahjoitus tai fuusio tms.) tai 12 kuukauden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä.

 
Mikäli osuuden siirronsaaja ei tee edellä tarkoitettua hakemusta määräajassa, osuusmaksu muuttuu velaksi, jota voidaan hakea palautettavaksi seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Osuuspääoman palautus on määrältään enintään 139 euroa osuutta kohden.

 

Siirtäjänä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö

 • Luonnollinen henkilö tekee siirron henkilökohtaisesti.
 • Oikeushenkilön osalta siirron voivat tehdä oikeushenkilön edustamiseen oikeutetut.
  • Edustamisoikeus tarkistetaan kaupparekisteri‐, säätiörekisteri‐, tai yhdistysrekisteriotteesta.

Siirtäjänä kuolinpesä, pesänselvittäjä tai pesänjakaja

Jos kuolinpesään ei ole määrätty pesänselvittäjää/‐jakajaa, vaaditaan osuuskirjan siirtoa varten seuraavat asiakirjat:

 • Kopio perukirjasta sekä mahdollisesta testamentista tai avioehdosta.
 • Valtakirja, jos kuolinpesän osakkaiden puolesta toimii valtuutettu.
 • Mikäli jokin edunsaajista on kuollut, tulee selvityksen sisältää myös hänen perukirjansa (ja mahdollinen testamentti/avioehto) sekä tämän kuolinpesän osakkaiden valtuutukset.

Pesänselvittäjän ollessa siirtäjänä, vaaditaan osuuskirjan siirtoa varten seuraavat asiakirjat:

 • Lyhennysjäljennös oikeuden antamasta määräyskirjasta, jolla pesänselvittäjä on kyseiseen kuolinpesään määrätty.
 • Lisäksi yksilöity valtakirja, jos pesänselvittäjä on antanut asiamiehelle valtuutuksen.

Pesänjakajan ollessa siirtäjänä, vaaditaan osuuskirjan siirtoa varten seuraavat asiakirjat:

 • Pesänjakajan määräyskirja.
 • Oikeuden antama päätös, josta ilmenee lupa myydä ko. omaisuus.

Siirtäjänä henkilö, joka on saanut osuuskirjan perintönä

Kuolinpesässä yksi osakas:

 • Jos perittävältä on jäänyt vain yksi perillinen, perinnönjakoa ei tarvitse toimittaa. Tällöin todistukseksi saannosta riittää perunkirjoituksessa laadittu perukirja.
 • On kuitenkin huomattava, että jos perittävältä on yhden perillisen lisäksi jäänyt puoliso, jolla on ollut avio‐oikeus vainajan omaisuuteen, lesken ja kuolinpesän (perillisen) välillä on toimitettava ositus ja tällöin omaisuuden siirtyminen osoitetaan osituskirjalla.

Kuolinpesässä useampia osakkaita:

 • Kun kuolinpesässä on useampia osakkaita, joudutaan toimittamaan perinnönjako.
 • Perinnönjaosta on laadittava jakokirja, joka on jokaisen kuolinpesän osakkaan allekirjoitettava.
 • Perillinen on velvollinen näyttämään saantonsa oheistamalla jäljennöksen perinnönjakokirjasta, josta tulee ilmetä hänen saamansa osuudet.
 • Perinnönjako saa välittömästi lainvoiman, jos perinnönjakokirjassa on lauseke, jossa kaikki kuolinpesän osakkaat hyväksyvät jaon ja sitoutuvat olemaan sitä moittimatta. Lauseke on tyypillisesti seuraava: ”Hyväksymme tämän perinnönjaon, emmekä tule sitä moittimaan”.
 • Muussa tapauksessa perinnönjako saa lainvoiman, jos jakoa ei moitita kuudessa kuukaudessa jaon toimittamisesta. Tällöin lainvoimaisuus ilmenee tuomioistuimen antamasta lainvoimaisuustodistuksesta. Lainvoimaisuus haetaan perittävän viimeisen kotipaikan käräjäoikeudelta.

Siirtäjänä henkilö, joka on saanut osuuskirjan testamentilla

 • Testamentti on tullakseen voimaan annettava tiedoksi testamentin tekijän perillisille, joilla on tiedoksisaannista kuusi kuukautta aikaa moittia oikeusteitse testamenttia.
 • Testamentin hyväksyminen merkitään testamenttiin yleensä esimerkiksi seuraavasti: ”Hyväksyn testamentin ja luovun sitä moittimasta". Hyväksymislauseke päivätään ja allekirjoitetaan.
 • Siirron yhteydessä tarvittavat asiakirjat ovat:
  • perukirja, josta tarkistetaan perilliset
  • testamentti, johon on merkitty hyväksyminen TAI tiedoksi annettu testamentti ja lainvoimaisuustodistus
  • mikäli jokin edunsaajista on edesmennyt, tulee selvityksen sisältää myös hänen perukirjansa
   (ja mahdollinen testamentti/avioehto) sekä tämän kuolinpesän osakkaiden valtuutukset.

Siirtäjänä henkilö, joka on saanut osuuskirjan osituksessa

 • Omaisuuden osituksessa puretaan puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Ositus voidaan toimittaa, jos toinen puoliso on kuollut (osapuolina eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset) tai jos puolisot ovat panneet avioeron vireille.
 • Osituskirja/‐sopimus, jonka ovat allekirjoittaneet sopijaosapuolet itse tai heidän asiamiehensä
 • Ositus saa välittömästi lainvoiman, jos osituskirjassa tai ositussopimuksessa on lauseke, jossa aviopuolisot tai eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset hyväksyvät osituksen ja sitoutuvat olemaan sitä moittimatta.

Siirtäjänä edunvalvoja

 • Vajaavaltaisen omaisuutta ja taloudellisia asioita hoitaa edunvalvoja.
 • Alaikäisen edunvalvojana on yleensä huoltaja(t). Täysi‐ikäisen edunvalvojana toimii tuomioistuimen tai maistraatin määräämä henkilö. Jos edunvalvojia on useampia, tulee heidän kaikkien olla siirtäjinä.
 • Edunvalvojan ollessa siirtäjänä tarvittavia asiakirjoja ovat:
  • huoltajalta virkatodistus, josta holhous ilmenee.
  • muilta edunvalvojilta oikeuden tai maistraatin edunvalvojalle antama voimassa oleva määräyskirja.

Siirtäjänä konkurssipesän hoitaja

 • Konkurssipesän hallinnosta huolehtii tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja.
 • Konkurssipesän pesänhoitajan siirtäessä osuuksia tarvittava asiakirja on tuomioistuimen pesänhoitajalle antama määräyskirja.

Siirtäjänä asiamies tai muu valtuutettu

 • Käytettäessä siirtäjänä asiamiestä, tarvitaan valtakirja, josta käy ilmi valtuutettu ja valtakirjan antajan myyntitarkoitus.

Varainsiirtoveron maksaminen ja tarkastaminen

 • Varainsiirtoveron maksun tarkastamiseksi on esitettävä kuitti veron maksamisesta.
 • Veroa ei kuitenkaan suoriteta, jos osuudet on saatu lahjana, perintönä, testamentilla tai yhteisomistussuhteen purkamisen perusteella.
 • Osituksen yhteydessä veroa on maksettava siltä osin kun jaossa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja.
 • Arvopaperin luovutuksessa vero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Pääsääntöisesti vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.
 • Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa silloin, jos veron määrä on alle 10 euroa.
  • Huom !!! varainsiirtoveroilmoitus on silti aina annettava (Omavero).

Osuusmaksun palautus

Jos et halua Osuuskunnan jäseneksi tai jäsenhakemustasi tai hakemustasi osuuksien omistamiseksi ei hyväksytä, voit hakea osuusmaksun palautusta.

Myös mikäli osuuden siirronsaaja ei tee jäsenhakemusta tai hakemusta osuuksien omistamiseksi määräajassa (6 tai 12 kk tapauksesta riippuen), osuusmaksu muuttuu velaksi, jota voidaan hakea palautettavaksi seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Osuuspääoman palautus on määrältään enintään 139 euroa osuutta kohden.

 

Täytä lomake Hakemus MPY Osuuskunnan osuusmaksun palauttamiseksi.

Osuusmaksu palautetaan hakemuksesta hakemusvuotta seuraavan tilikauden päätyttyä.

Siirry sivun alkuun