Markkinointirekisteri

  1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: MPY Osuuskunta ja sen 100 % omistamat liiketoimintayhtiöt MPY Yrityspalvelut Oyj ja MPY Telecom Oyj (yhdessä MPY) Yhteystiedot: Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli. Puh. 030 670 3000. Sähköposti: asiakaspalvelu@mpy.fi

  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Yhteystiedot: Mari Tuovinen, Sähköposti: mari.tuovinen@mpy.fi

  3. Rekisterin nimi

  MPY Markkinointirekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  MPY  markkinointirekisterin tietoja käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen sivustolla sekä sisällön tarjoamiseen asiakkaan sivuvierailun pohjalta. Tietoja käytetään myös markkinointiviestien kohdentamiseen sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa sekä muiden kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Henkilön itse antama tiedot pitävät sisällään:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi
  • Tehtävänkuva
  • Henkilön itsensä antama palaute
  • Tieto markkinointiviestien tilauksesta tai perumisesta
  • Tieto lähetetyistä markkinointiviesteistä
  • Tieto mpy.fi kautta tilatuista palveluista, esim. palvelun nimi ja tilauksen kesto

  Seurantatyökalujen keräämät tiedot pitävät sisällään:

  • Tulotapa sivuille
  • Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli, verkkovierailun sijaintimaa)
  • Selaushistoria sivustolla
  • Mitä kohtia sivustolla on klikattu
  • IP-osoite ja maa
  • Vierailun ajankohta
  • Vierailun kesto
  • Verkkovierailussa käytetty selain ja käyttöjärjestelmä

  Rekisteri sisältää edellä mainittujen lisäksi tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien palveluiden omissa tietosuojaselosteissa:

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  MPY markkinointirekisteri koostuu henkilön itsensä antamisesta tiedoista, sekä tiedoista, joita kerätään seurantatyökaluilla mpy.fi sivujen käytön yhteydessä. Keräämme henkilön itse antamiin tietoihin ainoastaan palveluidemme käytön kannalta oleellista tietoa. Teknisesti kerättyjä tietoja käytämme sisältöjen kohdentamiseen, käyttökokemuksen parantamiseen ja sivuston kehittämiseen.

  7. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavanlaiset oikeudet. 

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin  
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen  
  • Oikeus tietojen poistamiseen  
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
  • Vastustamisoikeus  
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

  Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä̈, voi rekisteröity esittää̈ pyynnön virheen korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. 

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuoja-asetusta.

  Tietopyynnön voi tehdä veloituksetta 1 kerran vuodessa. Useammista tai kohtuutonta haittaa aiheuttavista tietopyynnöistä veloitamme voimassa olevan työaikahinnaston mukaisesti kohtuulliset syntyneet kustannukset. 

  Voit käyttää oikeuksiasi henkilökohtaisesti olemalle yhteydessä Markkinointirekisterin yhteyshenkilöön. Tarvittaessa pyydämme todentamaan henkilöllisyytesi.

  8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle

  Rekisterinpitäjä voi luovuttaa markkinointitarkoituksessa markkinointirekisteristä tietoja rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille.

  Osassa MPY:n käyttämissä järjestelmissä ja pilvipalveluissa palveluntoimittajana toimii Euroopan talousalueen ulkopuolinen organisaatio. Näiden niin kutsuttujen kolmansissa maissa toimivien organisaatioiden kanssa voidaan tiedonsiirtoa toteuttaa, jos EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä tai yritysten välillä on EU:n komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sekä riittävät voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt. Tietoja voidaan myös siirtää erityistilanteissa, joissa sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut tietojesi siirtämiseen suostumuksesi. 

  Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n talousalueen ulkopuolelle. Siirron peruste on EU-komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250 (12.6.2016) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä sekä palveluntarjoajan edelliseen liittyen suorittama itsesertifiointi.

  Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list

  Lisätietoja palvelutoimittajien tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta: 

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. 

  Edellä mainittujen sähköisten markkinointitietojärjestelmien asiakastietojen käyttämiseen ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana käyttämäänsä asiakastietojärjestelmään. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia markkinointirekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

  Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai muiden lakien ja säännösten edellyttämän ajan. Kuten kirjanpitolaki, viestintäviraston määräykset ja muut vastaavat säännökset. Tietojen poistamisessa ja tuhoamisessa noudatetaan hyvien käytäntöjen mukaista toimintatapaa.