Omistajille

Omistajat

MPY Osuuskunta

MPY Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja asiakkailleen ja näin edistää heidän taloudellista hyvinvointia. MPY Osuuskunnalla on noin 11.500 jäsentä. MPY Osuuskunta omistaa MPY Palvelut Oyj:n koko osakekannan.

MPY Osuuskunnan toiminnan perustana ovat osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt. MPY Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnan ylintä päätösvaltaa osuuskunnan kokouksissa. Osuuskunnan kokous hyväksyy muun muassa osuuskunnan säännöt ja valitsee hallituksen. MPY Osuuskunnan kokous hyväksyy tilinpäätöksen sekä päättää tili‐ ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle. MPY Osuuskunnan hallitus vastaa hallinnon järjestämisestä ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa vuosittain strategian, toimintasuunnitelman ja tavoitteet.

MPY Osuuskunnan hallitukseen kuuluvat Seppo Ruotsalainen (puheenjohtaja), Arto Pajunen (varapuheenjohtaja), Matti Malinen, Ilkka Tikka, Jouko Vuoti, Ari Liikanen ja Tiina Snicker.

MPY Osuuskunnassa on vain yhden lajisia osuuksia. MPY Osuuskunnan osuuksia voivat omistaa vain sen jäsenet. Mikkelin Puhelinyhdistys muuttui vuonna 2003 MPY Osuuskunnaksi ja yhdistyksen jäsenet tulivat osuuskunnan jäseniksi saaden osuuksia perustuen heillä olleisiin puhelinliittymien määriin. Tämän jälkeen MPY Osuuskunnan hallitus on hakemuksesta päätöksellään hyväksynyt jäsenet ja osuudet, jotka jäsenen omistaa.

Jäsenedut

MPY tarjoaa vaihtuvia etuja osuuskunnan jäsenille. Jäsenhintaiset tuotteet ja palvelut ovat saatavissa MPY Maailmasta tai asiakaspalvelusta. Katso voimassaolevat jäsenedut. MPY Maailmassa järjestetään vuosittain myös jäsenetupäiviä, jolloin jäsenille on tarjolla päiväkohtaisia etuja.

Päivittämällä sähköpostiosoitteesi saat jatkossa tietoa MPY:n tarjoamista jäseneduista, tapahtumista ja uutisista suoraan sähköpostiisi.

Osuuden omistajan vaihtuminen ja jäsenyys

Jäsenhakemusten ja osuuksien siirtoja koskevien hakemusten käsittely perustuu voimassaolevaan osuuskuntalakiin ja MPY Osuuskunnan sääntöihin. Osuuksien hyväksymisestä jäsenen omistamiksi osuuksiksi päättää hakemuksesta osuuskunnan hallitus. Osuuden siirron saajan pitää aina hakea hyväksyntää osuutensa omistamiselle MPY Osuuskunnan hallitukselta, olipa kyseessä uusi jäsen tai jäsen, joka hankkii lisää osuuksia.

MPY Osuuskunnan osuuden siirtyessä uudelle omistajalle, joka haluaa saada osuuden jäsenelle tuottamat oikeudet hyväkseen, tulee tehdä asiaa koskeva hakemus MPY Osuuskunnan hallitukselle. Mikäli siirronsaaja ei ennestään ole MPY Osuuskunnan jäsen, kyseessä on samalla jäsenhakemus. Mikäli siirronsaaja on jo MPY Osuuskunnan jäsen, kyseessä on hakemus osuuden hyväksymisestä siirronsaajan omistamaksi osuudeksi.

Jäsenhakemus samoin kuin hakemus osuuden hyväksymisestä jäsenen omistamaksi osuudeksi tulee osoittaa MPY Osuuskunnan hallitukselle ja toimittaa Osuuskunnan osuusrekisterin hoitajalle 6 kk kuluessa osuuden saannosta (koskee myös fuusioita, joissa yrityksen y-tunnus vaihtuu). Kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen perustuvan saannon osalta hakemus tulee toimittaa 12 kk kuluessa kuolinpäivästä. Mikäli osuuden siirronsaaja ei tee edellä tarkoitettua hakemusta määräajassa, siirronsaajalla on oikeus saada osuuteen liittyvä osuuspääoman palautus, joka on määrältään enintään 139 euroa osuutta kohden.

Osuuden vaihtaessa omistajaa osuuskirjat voi toimittaa kirjeenä osuusrekisteriin tai toimittaa MPY Osuuskunnan toimipisteeseen Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli. Omistajan vaihdon todentamista varten tarvitaan osuuskirja tai omistajatodistus, jossa on asianmukaiset siirtomerkinnät uudelle omistajalle. Jos osuuden siirtyminen ei käy ilmi osuuskirjasta, on liitteenä oltava kirjallinen selvitys, josta omistuksen siirtyminen selviää. Selvityksen on perustuttava asianmukaisiin asiakirjoihin, joita ovat esim. kauppakirja, lahjakirja, perukirja ja lainvoiman saanut perinnönjakokirja. Siirtoon tarvittavat asiakirjat tarkastetaan ja selvitetään tapauskohtaisesti. Kaupan tai vastikkeellisen vaihdon ollessa kyseessä verotoimiston varainsiirtoverolaskelma ja -kuitti tulee esittää omistajan vaihdon yhteydessä.

Osuuskunta ei osta takaisin omia osuuksiaan eikä toistaiseksi välitä niitä eteenpäin.

Osuuden siirronsaajan velvollisuutena on hakea MPY Osuuskunnan

 • a) jäsenyyttä, mikäli siirronsaaja ei ole jäsen tai
 • b) osuuden hyväksyntää omistamakseen osuudeksi, mikäli siirronsaaja on jo jäsen.

Siirronsaaja voi vaihtoehtoisesti hakea määräajassa osuusmaksun palautusta.

Ole hyvä ja tulosta tarvittava hakemus tai pyydä asiakaspalveluamme 030 670 3000/asiakaspalvelu toimittamaan Sinulle ohjeet ja hakemus postitse. Täytettyäsi hakemuksen toimita se tarvittavine liitteineen MPY Osuuskunnan toimipisteeseen Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli, joko postitse tai henkilökohtaisesti.

MPY Osuuskunnan hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja niiden päätöksistä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

MPY Osuuskunnan hallituksen hyväksymisen jälkeen jäsen voi hyväksytyillä osuuksillaan osallistua osuuskunnan kokouksissa päätöksentekoon ja saada osuuskunnan kokouksen päätökseen ja sääntöihin perustuen ylijäämän palautusta tai osuuspääoman korkoa.

Jäsenenä voit hyödyntää MPY Palveluiden sinulle tarjoamia jäsenetuja! 

MPY Palvelut ajankohtaiset uutiset

MPY vuosikertomus 2016

Lisätietoja ja hakemusten postiosoite:

MPY Osuuskunta
Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
030 670 3000
osuusasiat@mpy.fi

Osuuden siirtoedellytykset

Osuuden siirtoedellytykset

Omistajalla on oltava osuuskirja tai omistajatodistus hallussaan ja niissä on oltava viimeksi rekisteröidystä osuuden luovutuksesta alkava ja merkintää pyytävään asti ulottuva katkeamaton, häneen asti ulottuva kirjallinen luovutussarja eli ns. katkeamaton siirtosarja.

Siirtäjän allekirjoitus on oltava selvä tai siinä on oltava nimen selvennys.

Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko sarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla.

Siirtosarjan aukkoa täydentävistä asiakirjoista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osuuden siirtyminen.

Mikäli asiakirjat ovat tulkinnanvaraisia, on MPY:lle esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi ettei kukaan, jolla voisi olla oikeus osuuteen, esitä vaatimuksia koskien ko. osuutta, koska MPY on vastuussa siitä, että kaikki seikat koskien omistusoikeutta on selvitetty ennen siirron rekisteröimistä.

On suositeltavaa rekisteröidä osuus mahdollisimman nopeasti.

Osuuden siirrossa tarvittavat asiakirjat ja selvitykset

Siirtäjänä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö

 • Luonnollinen henkilö tekee siirron henkilökohtaisesti, ellei asiasta muuta johdu.
 • Oikeushenkilön osalta siirron voivat tehdä oikeushenkilön edustamiseen oikeutetut.
 • Edustamisoikeus tarkistetaan kaupparekisteri‐, säätiörekisteri‐, tai yhdistysrekisteriotteesta.

Siirtäjänä kuolinpesä, pesänselvittäjä tai pesänjakaja

Jos kuolinpesään ei ole määrätty pesänselvittäjää/‐jakajaa, vaaditaan osuuskirjan siirtoa varten seuraavat asiakirjat:

 • kopio perukirjasta sekä mahdollisesta testamentista tai avioehdosta
 • valtakirja, jos kuolinpesän osakkaiden puolesta toimii valtuutettu
 • mikäli jokin edunsaajista on kuollut, tulee selvityksen sisältää myös hänen perukirjansa (ja mahdollinen testamentti/avioehto) sekä tämän kuolinpesän osakkaiden valtuutukset.

Pesänselvittäjän ollessa siirtäjänä, vaaditaan osuuskirjan siirtoa varten seuraavat asiakirjat:

 • lyhennysjäljennös oikeuden antamasta määräyskirjasta, jolla pesänselvittäjä on kyseiseen kuolinpesään määrätty
 • lisäksi yksilöity valtakirja, jos pesänselvittäjä on antanut asiamiehelle valtuutuksen.

Pesänjakajan ollessa siirtäjänä, vaaditaan osuuskirjan siirtoa varten seuraavat asiakirjat:

 • pesänjakajan määräyskirja
 • oikeuden antama päätös, josta ilmenee lupa myydä ko. omaisuus

Siirtäjänä henkilö, joka on saanut osuuskirjan perintönä

Kuolinpesässä yksi osakas:

 • Jos perittävältä on jäänyt vain yksi perillinen, perinnönjakoa ei tarvitse toimittaa. Tällöin todistukseksi saannosta riittää perunkirjoituksessa laadittu perukirja.
 • On kuitenkin huomattava, että jos perittävältä on yhden perillisen lisäksi jäänyt puoliso, jolla on ollut avio‐oikeus vainajan omaisuuteen, lesken ja kuolinpesän (perillisen) välillä on toimitettava ositus ja tällöin omaisuuden siirtyminen osoitetaan osituskirjalla.
 • Selvityskirjana on perukirja, josta käy ilmi, että kuolinpesässä on vain yksi osakas.

Kuolinpesässä useampia osakkaita:

 • Kun kuolinpesässä on useampia osakkaita, joudutaan toimittamaan perinnönjako.
 • Perinnönjaosta on laadittava jakokirja, joka on jokaisen kuolinpesän osakkaan allekirjoitettava.
 • Perillinen on velvollinen näyttämään saantonsa oheistamalla jäljennöksen perinnönjakokirjasta, josta tulee ilmetä hänen saamansa osuudet.
 • Perinnönjako saa välittömästi lainvoiman, jos perinnönjakokirjassa on lauseke, jossa kaikki kuolinpesän osakkaat hyväksyvät jaon ja sitoutuvat olemaan sitä moittimatta. Lauseke on tyypillisesti seuraava: ”Hyväksymme tämän perinnönjaon, emmekä tule sitä moittimaan”.
 • Muussa tapauksessa perinnönjako saa lainvoiman, jos jakoa ei moitita kuudessa kuukaudessa jaon toimittamisesta. Tällöin lainvoimaisuus ilmenee tuomioistuimen antamasta lainvoimaisuustodistuksesta. Lainvoimaisuus haetaan perittävän viimeisen kotipaikan käräjäoikeudelta.

Siirtäjänä henkilö, joka on saanut osuuskirjan testamentilla

 • Testamentti on tullakseen voimaan annettava tiedoksi testamentin tekijän perillisille, joilla on tiedoksisaannista kuusi kuukautta aikaa moittia oikeusteitse testamenttia.
 • Testamentin hyväksyminen merkitään testamenttiin yleensä esimerkiksi seuraavasti: ”Hyväksyn testamentin ja luovun sitä moittimasta". Hyväksymislauseke päivätään ja allekirjoitetaan.
 • Siirron yhteydessä tarvittavat asiakirjat ovat:
      - perukirja, josta tarkistetaan perilliset
      - testamentti, johon on merkitty hyväksyminen TAI tiedoksi annettu testamentti ja lainvoimaisuustodistus
      - mikäli jokin edunsaajista on edesmennyt, tulee selvityksen sisältää myös hänen perukirjansa
        (ja mahdollinen testamentti/avioehto) sekä tämän kuolinpesän osakkaiden valtuutukset.

Siirtäjänä henkilö, joka on saanut osuuskirjan osituksessa

 • Omaisuuden osituksessa puretaan puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Ositus voidaan toimittaa, jos toinen puoliso on kuollut (osapuolina eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset) tai jos puolisot ovat panneet avioeron vireille.
 • Osituskirja/‐sopimus, jonka ovat allekirjoittaneet sopijaosapuolet itse tai heidän asiamiehensä
 • Ositus saa välittömästi lainvoiman, jos osituskirjassa tai ositussopimuksessa on lauseke, jossa aviopuolisot tai eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset hyväksyvät osituksen ja sitoutuvat olemaan sitä moittimatta.

Siirtäjänä edunvalvoja

 • Vajaavaltaisen omaisuutta ja taloudellisia asioita hoitaa edunvalvoja.
 • Alaikäisen edunvalvojana on yleensä huoltaja(t). Täysi‐ikäisen edunvalvojana toimii tuomioistuimen tai maistraatin määräämä henkilö. Jos edunvalvojia on useampia, tulee heidän kaikkien olla siirtäjinä.
 • Edunvalvojan ollessa siirtäjänä tarvittavia asiakirjoja ovat:
      - huoltajalta virkatodistus, josta holhous ilmenee
      - muilta edunvalvojilta oikeuden tai maistraatin edunvalvojalle antama voimassa oleva määräyskirja.

Siirtäjänä konkurssipesän hoitaja

 • Konkurssipesän hallinnosta huolehtii tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja.
 • Konkurssipesän pesänhoitajan siirtäessä osuuksia tarvittava asiakirja on tuomioistuimen pesänhoitajalle antama määräyskirja.

Siirtäjänä asiamies tai muu valtuutettu

 • Käytettäessä siirtäjänä asiamiestä, tarvitaan valtakirja, josta käy ilmi valtuutettu ja valtakirjan antajan myyntitarkoitus.

Varainsiirtoveron maksaminen ja tarkastaminen

 • Varainsiirtoveron maksun tarkastamiseksi on esitettävä kuitti veron maksamisesta.
 • Veroa ei kuitenkaan suoriteta, jos osuudet on saatu lahjana, perintönä, testamentilla tai yhteisomistussuhteen purkamisen perusteella.
 • Osituksen yhteydessä veroa on maksettava siltä osin kun jaossa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja.
 • Arvopaperin luovutuksessa vero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Pääsääntöisesti vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.
 • Jos osuus siirretään, vaikka varainsiirtoveroa ei ole asianmukaisesti suoritettu, myös yhtiö joutuu luovutuksensaajan ja mahdollisen välittäjän ohessa vastuuseen veron suorittamisesta.

Osuusmaksun palautus

Jos et halua Osuuskunnan jäseneksi tai jäsenhakemustasi tai hakemustasi osuuksien omistamiseksi ei hyväksytä, voit hakea osuusmaksun palautusta. Täytä lomake Hakemus MPY Osuuskunnan osuusmaksun palauttamiseksi. Osuusmaksu palautetaan hakemuksesta hakemusvuotta seuraavan tilikauden päätyttyä.

 

Jäsenhakemus (uusi jäsen) tai jäsenen hakemus osuuksien omistamiseksi

Mikäli et ole MPY Osuuskunnan jäsen, voit hakea MPY Osuuskunnan jäsenyyttä. Ole hyvä ja täytä silloin jäsenhakemuslomake. Mikäli olet MPY Osuuskunnan jäsen, Sinun tulee hakea hankkimillesi osuuksille MPY Osuuskunnan hallituksen hyväksyntä, niiden omistamiseksi. Täytä silloin hakemus MPY Osuuskunnan osuuksien omistamiseksi.

Tarvittavat asiakirjat hakemuksen liitteeksi

Tehdessäsi jäsenhakemuksen tai hakemuksen osuuden hyväksymiseksi jäsenen omistamaksi osuudeksi, MPY Osuuskunnalle on toimitettava seuraavat asiakirjat ja selvitykset

 1. Osuuskirja tai omistajatodistus

  Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

  Osuuksilla pitää olla ns. katkeamaton siirtosarja nimenselvennyksineen. Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko sarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla, joista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osuuden siirtyminen.

 2. Lisäksi tarvitaan alla olevat asiakirjat ja selvitykset riippuen siitä, miten osuuden siirto on toteutunut ja ketkä ovat olleet sen osapuolia.